,,Klub za mlade po modelu GRiG“

JU Centar ,,Ljubović“ i Centar za socijalno preventivne aktivnosti iz Beograd aorganizovali su 21.22. i 23.09.2017. godine trening u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu sa temom ,,Osnivanje i vođenje grupa za (samo)podršku mladih u riziku.Program obuke, klub po modelu GRiG, je namenjen profesionalcima koji su zaposleni u službama, koje rade sj djecom i omladinom, prije svega u oblasti socijalne zaštite, ali i u drugim sektorima – prosvjeti, zdravstvu, sudstvu, lokalnoj samoupravi i civilnom sektoru.
Cilj programa je sticanje znanja i vještina za grupni socioterapijski tretman, te formiranje i vođenje kluba za mlade iz rizičnih grupa tokom procesa odrastanja. Krajnji korisnici programa obuke su mladi uzrasta 12 do 18 godina sa evidencije centara za socijalni rad iz svih ugroženih grupa, odnosno mladi koji su zbog ispoljavanja raznih oblika socijalne, porodične i lične disfunkcionalnosti tretirani kroz sistem socijalne zaštite.
Pored zaposlenih stručnih radnika iz JU Centra ,,Ljubović”, obuku su prošli i naši partneri i saradnici iz O.Š. ,,21 Maj”, O.Š.,, Vuk Karadžić”, O.Š.,,Božidar Vuković Podgoričanin”, Centra za socijalni rad Podgrica i Zavoda za socijalnu i dječju zastitu.

Jezik

Pretraga

Pratite nas na:

 
Facebook-Button1