POSJETA G-DINA ERIKA de BORSTA CENTRU „LJUBOVIĆ“

Posjeta_erika_27052015Ministarstvo rada i socijalnog staranja je formirlo radnu grupu za izradu i dopunu radne verzije „Studije izvodljivosti za jačanje kapaciteta za smještaj, zaštitu i rehabilitaciju maloljetnih migranata bez pratnje i drugih ranjivih grupa". Projekat je zajednička aktivnost Ministarstva rada i socijalnog staranja, UNHCR-a, Centra za azilante i Centra „Ljubović", Uprave policije, kao i NVO sektora (CEDEM i Gradjanska alijansa). Cilj izrade ove studije je pronalazak načina finansiranja za jačanje kapaciteta za smještaj, zaštitu i rehabilitaciju maloljetnih migranata bez pratnje i drugih ranjivih grupa, kao i utvrđivanje tačnih procedura, ovlašćenja i obaveza prilikom postupanja sa ovom kategorijom lica. Za ekspertski nadzor angažovan je g-din Erik de Borst, Direktor sektora za bezbijednost iz Ministarstva bezbijednosti i pravde Holandije, stručnjak sa višedecenijskim iskustvom iz ove oblasti, koji će svojom procjenom pomoći u finalizaciji ove Studije.
Tokom njegovog boravka u Crnoj Gori planirana je i posjeta Centru „Ljubović", koja je realizovana dana, 27.05.2015.god. Tokom posjete, eksperta iz Holandije smo upoznali sa načinom rada, organizacijom, kao i programima koji se realizuju u radu sa našim korisnicima.G-din de Borst je obišao sve objekte, kao i Prihvatnu stanicu, gdje će se smještati maloljetni migranti bez pratnje. Nakon radnog dijela sastanka, pristupilo se sumiranju svih činjenica koje su izložene na sastanku, tako da je G-din de Borst izrazio veliko zadovoljstvo onim što je vidio, kao i prezentovanim programima. Zaključio je da u Centru „Ljubović" postoje svi uslovi, kako prostorni, tako i stručni za pružanje usluga ovim kategorijama lica.

EDUKATIVNA RADIONICA ,,ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA,,

Dana 27.05.2015 godine u sklopu programa saradnje sa Domom zdravlja Podgorica u JU Centru ,,Ljubović", održana još jedna edukativna radionica na temu :Zdravi stilovi života, polno prenosive bolesti i bolesti zavisnosti.

Predavaci : Kristina Rakocevic VSSS,dr spec pedijatar Edita Basovic.

U JU CENTRU „LJUBOVIĆ“ OBILJEŽEN DAN NEZAVISNOSTI

dan_nezavisnosti_21052015Državni praznik, 21.05.2015 godine, korisnici Centra „Ljubović“, obilježili su prigodnim aktivnostima. Održana je radionica edukativnog karaktera, kroz čiji rad su djeca upoznata sa ovim veoma važnim praznikom u novijoj istoriji Crne Gore. Stručni kadar ustanove se potrudio da im na način koji će im biti jednostavan i prijemčiv, prezentuje veoma važne činjenice o prazniku koji se u Crnoj Gori obilježava poslednjih devet godina. Radionica je bila koncipirana tako da im se objasni značenje, njima  malo poznatih termina, kao što je država, referendum, pravo glasa, Skupština, državni simboli, himna i dr. Djecai su tokom ovih aktivnosti, uz nadzor stručnih radnika, crtali i grb Crne Gore, uz objašnjenje šta on simbolizuje. Opšti zaključak o uspjehu ove aktivnosti je da su djeca pokazala veliku zainteresovanost da saznaju i usvoje činjenice o kojima nisu ili su imala veoma malo informacija, što je uobičajeno, obzirom na starosnu i obrazovnu strukturu naših korisnika.

SPORTSKO-REKREATIVNE AKTIVNOSTI U CENTRU „LJUBOVIĆ“

U sklopu redovnih aktivnosti koje se relizuju sa korisnicima u Centru „Ljubović“, posebno ističemo oblast sportsko -rekreatinih aktivnosti koje su veoma značajne za pravilan fizički, a kroz to i mentalni razvoj ličnosti, što je od velikog značaja za populaciju čijim se tretmanom bavimo u našoj ustanovi. Ove aktivnosti se realizuju, kako u samoj ustanovi, tačnije u dobro opremljenoj fiskulturnoj sali Centra, tako i kroz brojne aktivnosti van ustanove. Trudimo se da u skladu sa planovima rada, veoma često organizujemo izlete, šetnje, vožnje biciklima, posjete zatvorenom bazenu koji postoji u okviru sportsko-rekreativnog Centra „Kalezić“. Vlasnik ovog objekta, omogućio je besplatno korišćenje bazena našim korisnicima, na čemu smo mu veoma zahvalni.

U fiskulturnoj sali Centra održavaju se redovno trerinzi džudoa, za koje naši korisnici pokazuju veliku zainteresovanost. Ovi treninzi su, ujedno, priprema  naših najtalentovanijih korisnika za takmičenja u ovom sportu, koja su planirana za nastupajuću jesenju sezonu.

POSJETA DELEGACIJE SA KOSOVA

Dana 18.5.2015. godine u organizaciji UNICEF-a kancelarije iz Podgorice i UNICEF-ove kancelarije sa Kosova organizovana je posjeta predstavnika Ministarstva pravde Kosova, njihove probacione službe, edukativno-vaspitne službe i direktora zavoda za maloljetnike iz Lipljana.

Ovom prilikom gosti su upoznati sa našom zakonskom regulativom, stručnim metodama i kadrovskim kapacitetima, u skladu sa kojima se odvija program rada u ustanovi. Nakon razgovora sa zaposlenima, obišli su objekte, razgovarali sa djecom i izrazili zahvalnost za priliku da steknu nova i pozitivna iskustva u poslu kojim se bave.

Razvoj životnih vještina i nezavisnosti

U sklopu ispunjavanja određenih vaspitnih ciljeva i zadataka u JU Centru ,,Ljubović“ planiraju se i izvode vaninstitucionalne, rekreativne aktivnosti, koje su atraktivne i primjerene interesovanjima i uzrastu djece. Ove aktivnosti sprovode se tokom čitave sedmice, ali su posebno intenzivne danima vikenda i za vrijeme prazničnih i neradnih dana. Posebna pažnja u njihovom sprovođenju poklanja se angažovanju neophodnog broja osoblja, kako bi djeca bila nadgledana čitavo vrijeme trajanja planiranog programa, zabave, druženja ili izleta.

Aktivnosti koje se odvijaju u zajednici, u okviru navedenih programa, doprinose da djeca steknu i razviju osnovne životne vještine, podstiču socijalizaciju, razvijaju odgovornost za svoje ponašanje, ali i adekvatan odnos prema drugima i okruženju u cjelini.

Kroz ovaj vid rada sa djecom ona stiču i komunikacione vještine, kao i vještine neophodne za donošenje samostalnih odluka, ali i budućeg samostalnog života, ili povratka u svoju porodicu. Posebno omiljeni sadržaji, kao uostalom i svoj djeci njihovog uzrasta, su izleti, odlasci u kupovinu, ili druženje uz picu i sladoled.

Jezik

Pretraga

Pratite nas na:

 
Facebook-Button1