AKTIVNOSTI U PRAZNIČNOM DUHU

U duhu predstojećih praznika i radovanja školskom raspustu, u JU Centru ,,Ljubović'' su preovladavale brojne aktivnosti obojene prazničnim duhom, a obuhvatale su razne kreativne radionice izrade brojnih dekoracija i ukrašavanja životnog prostora, pravljenja prazničnih čestitiki i podjele nezaobilaznih novogodišnjih paketića.

Praznični period je veoma značajan u životima naše djece, obzirom na njihovu razdvojenost od porodice boravkom u ustanovi, pa se stoga trudimo da im u ovom periodu stvorimo makar neki dio porodične klime i pružimo osjećaj pripadnosti .

EDUKACIJA ZA ZAPOSLENE IZ OBLASTI INFEKTIVNIH BOLESTI

36c19d82dcd82b0da2db6e849c5657f8Pored kontinuiranog rada na unapređenju svijesti o zdravlju i rizicima po zdravlje naše djece, posebno nastojimo poboljšati i znanje i stručnost zaposlenih, koji su svakodnevno u direktnom kontaktu sa rizičnim kategorijama, pa je dana 20.12.2016. godine održana druga edukacija iz domena infektivnih bolesti (AIDS, Hepatitis C, Hepatitis B) ovoga puta za naše zaposlene.
U sklopu edukativne radionice koju su vodili dr Aleksandra Marjanović, Načelnica Odjeljenje za vulnerabilne grupe Instituta za javno zdravlje, sa saradnicima - dr Ivonom Jelušić i medicinskim teh. Irenom Stijepović, zaposleni su upoznati sa načinima na koje virusi infektivnih bolesti napadaju, simptomima, prevalenciji ovih bolesti u našoj zemlji, načinima prenošenja, rizicima povezanim sa određenim procedurama, kao i načinima zaštite od infekcije u radu sa HIV i Hepatit pozitivnim osobama.

EDUKACIJA O INFEKTIVNIM BOLESTIMA

edukacija_151216U skladu sa kontinuiranim radom na unapređenju svijesti o zdravlju i rizicima po zdravlje naše djece, dana 15.12.2016. godine je održana edukacija iz domena infektivnih bolesti (AIDS, Hepatitis C, Hepatitis B), kao i svajetovanje o povjerljivom testiranju i mogućnostima vakcinisanja.

U sklopu edukativne radionice koju su vodili dr Aleksandra Marjanović, Načelnica Odjeljenje za vulnerabilne grupe, Instituta za javno zdravlje, sa saradnicima, naša djeca su upoznata sa načinima na koje virusi infektivnih bolesti napadaju, simptomima, prevalenciji ovih bolesti u našoj zemlji, povjerljivim testiranjima, koje omogućavave Institut, načinima zaštite, kao i o aktivnostima i ponašanjima, koja osobu mogu izložiti većem riziku za dobijanje i prenošenje navedenih bolesti. Djeci je, nakon edukacije, omogućeno i povjerljivo testiranje i savjetovanje, u skladu sa njihovim željama.

U sklopu ove edukacije će posebno biti održano i predavanje za zaposlene, kako bi se poboljšalo znanje radnika u direktnom kontaktu sa rizičnim kategorijama, načinima prenošenja, rizicima povezanim sa određenim procedurama, načinima zaštite od infekcije u radu sa HIV i Hepatit pozitivnim osobama.

REALIZOVAN PROJEKAT ,, UNAPRIJEĐENJE USLUGA SOCIJALNE I DJEČIJE ZAŠTITE U JU CENTAR „LJUBOVIĆ” ”

U periodu od 23.11. do 26.11. je realizovn i drugi dio aktivnosti koji se odnose na projekat ,, Unaprijeđenje usluga socijalne i dječije zaštite u JU Centar „Ljubović" "". Obavljena je studijska posjeta srodnoj ustanovi ,,Dugave'' u Zagrebu, kao i edukacija deset stručnih radnika ustanove za ,,Primjenu skale atribuiranja vlastitog delikventnog ponašanja'', sa ciljem unaprijeđivanja tehnika i vještina rada stručnog osoblja, kako u domenu dijagnostike tako i u samom tretmanu maloljetniika koji borave u JU Centru ,,Ljubović''

Edukacija u organizaciji doc. dr Nevena Ricijaša iz Centra za Cjeloživotno Obrazovanje Edukacijsko-rehabilitacijskog Fakulteta u Zagrebu, je obuhvatala sedmočasovnu obuku za primjenu navedene skale i na taj način je završena obuka, u okviru ove tehnike, cjelokupnog vaspitnog osoblja ustanove. Ova nova metoda uz obuke dobijene tokom edukacije „Komunikacijske strategije u radu sa maloljetnim počiniteljima krivičnih djela",, koja je prethodno obavljena u Podgorici, čine okosnicu uvođenja modernijeg proaktivnog pristupa djeci i mladima u dijagnostičkom i tretmanskom radu sa njima u ustanovi.

Pored edukacije ostvarena je i posjeta Ustanovi za odgoj maloljetnih počinitelja kaznenih djela ,,Dugava'', gdje su naši stručni radnici bili u mogućnosti da razmjene iskustva u radu sa kolegama iz Zagreba, saznaju više o njihovim metodama, kapacitetima i uslovima rada, te usvoje neke dobre primjere iz prakse od kolega iz Hrvatske.

Novostečene metode i tehnike rada biće evidentirane u knjigama evidencija koje se vode u ustanovi, ali i kroz sistem SWIS-a tj. ,,Socijalnog kartona", koji je od nedavno u primjeni kod nas. Na ovaj način realizovana je planirana obuka svih zaposlenih u vaspitnom radu u ,,Ljuboviću", koja je od velikog značaja za jačanje stručnih kapaciteta zaposlenih, a na taj način povećava se i kvalitet usluga koje pružamo.

Pušenje-bolest zavisnosti

U sklopu dalje saradnje sa Domom zdravlja Podgorica, dana 11.11.2016 god. održana je još jedna radionica o zdravim stilovima života, sa akcentom na konzumiranju cigareta, kao nezdravoj navici i posljedicama koje ima po zdravlje. Pored negativnih efekata pušenja, voditelji radionice dr. Edita Bašović i viša medicinska sestra Kristina Rakočević, su korisnike upoznali sa procesima apstinencije i odvikavanja.

Realizovan projekat od sredstava Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Projekat ,,Unapređenje rada sa zavisnicima na institucionalnom smještaju u JU Centru „Ljubović", koji nam je odobren ova godine na Konkursu za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, u oblasti ,,Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti" je uspješno realizovan.

Osnovni problem opisan u projektu odnosio se na unapređenje tehnika i vještina stručnog osoblja Centra za rad sa kategorijom zavisnika među maloljetnicima u sukobu sa zakonom, koji su većinski korisnici ustanove. U svrhu prevazilaženja datog problema, u skladu sa planiranim aktivnostima, dana 11.11.2016. godine, uspješno je bila sprovedena edukacija koja se odnosi na institucionalni rad sa zavisnicima od psihoaktivnih supstanci, u okviru čega je naglasak bio na „Primjeni skale atribuiranja vlastitog delikventnog ponašanja", u Zagrebu u organizaciji profesora Centra za Cjeloživotno Obrazovanje Edukacijsko-rehabilitacijskog Fakulteta u Zagrebu. Polaznici su bili stručni radnici ustanove (ukupno 10 službenika), kao što je i bilo predviđeno i za što postoje potvrde u vidu diploma o uspješnom pohađanju edukacije. Pored edukacije u okviru posjete Zagrebu, 10.11. 2016.godine je organizovana studijska posjeta srodnoj ustanovi „Dugave" u Zagrebu, gdje su se zaposleni upoznali sa metodama rada kolega iz Hrvatske, kao i servisima i uslugama, koje oni pružaju ovoj kategoriji djece, sve u cilju dugoročne strategije jačanja stručnih kapaciteta ustanove.

Jezik

Pretraga

Pratite nas na:

 
Facebook-Button1