,,Klub za mlade po modelu GRiG“

JU Centar ,,Ljubović“ i Centar za socijalno preventivne aktivnosti iz Beograd aorganizovali su 21.22. i 23.09.2017. godine trening u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu sa temom ,,Osnivanje i vođenje grupa za (samo)podršku mladih u riziku.Program obuke, klub po modelu GRiG, je namenjen profesionalcima koji su zaposleni u službama, koje rade sj djecom i omladinom, prije svega u oblasti socijalne zaštite, ali i u drugim sektorima – prosvjeti, zdravstvu, sudstvu, lokalnoj samoupravi i civilnom sektoru.
Cilj programa je sticanje znanja i vještina za grupni socioterapijski tretman, te formiranje i vođenje kluba za mlade iz rizičnih grupa tokom procesa odrastanja. Krajnji korisnici programa obuke su mladi uzrasta 12 do 18 godina sa evidencije centara za socijalni rad iz svih ugroženih grupa, odnosno mladi koji su zbog ispoljavanja raznih oblika socijalne, porodične i lične disfunkcionalnosti tretirani kroz sistem socijalne zaštite.
Pored zaposlenih stručnih radnika iz JU Centra ,,Ljubović”, obuku su prošli i naši partneri i saradnici iz O.Š. ,,21 Maj”, O.Š.,, Vuk Karadžić”, O.Š.,,Božidar Vuković Podgoričanin”, Centra za socijalni rad Podgrica i Zavoda za socijalnu i dječju zastitu.

RADINICA ,,TIMSKI RAD`` U ORGANIZACIJI UNICEF-a

U sklopu saradnje sa UNICEF-om, a u okviru Programa razvoja socijalnih i emocionalnih vještina, održana je prva radionica, prvog ciklusa programa na temu ,,Timski rad''.
U okviru radionice koju su vodili treneri Dragan Vujošević i Slavica Striković, djeca su učila o pravilima i prednostima timskog rada kao i o načinima poistovjećivanja sa drugima u korisnom smjeru.
Ova radionica je samo prva u ciklusu od četiri, a zajednička suština svih je jačanje ličnih i socijalnih potencijala djece.
,,Sebi želim,, je program koji sprovodi Unicef Montenegro (Pedagoški centar Crne Gore je glavni partner u realizaciji aktivnostii), a dio je šireg UN programa: ,,Kreaktivacija,, namjenjenog mladima, koji ih već dugi niz godina unazad osnažuje i motiviše, da aktivno rade na svom razvoju i razvoju svoje zajednice. Program je podržan od strane Ministarstva prosvjete, Uprava za mlade i sport, Ministarstva rada i socijalnog staranja, kao i Zavoda za školstvo

Nastavak radionica umjetničkih zanata i vještina

U daljoj uspješnoj saradnji sa NVO ,,Savez za djecu i mlade Kuća” nastavljene su radionice umjetničkih zanata i vještina u okviru kojih su djeca animirana brojnim kreativnim tehnikama i vještinama, a u cilju podsticanja umjetničkog duha i korisnog organizovanja slobodnog vremena.
U ovoj seriji radionica djeca su istraživala tehnike ,,papir mašea’’ i pletenja, pri tom stvarajući ukrasne predmete kao što su kutije za nakit, narukvice i privjesci.
Korisnici su aktivno učestvovali tokom radionica, i iskazali zainteresovanost i posvećenost tokom trajanja cjelokupnog radioničarskog programa.

Treći modul – Funkcionalno opismenjavanje

Kontinuirana uspješna implementacija projekta "Unapređivanje znanja i vještina mladih smještenih u JU Centru Ljubović", nastavljena je kroz treći modul, odnosno "Funkcionalno opismenjavanje" koja je započela 4 avgusta, a okončana 15 avgusta, 2017. godine.
Korisnici naše ustanove su u okviru istog se obučavali za pisanje CV-a i propratnih pisama, pisama namjere; elektronskih i štampanih prijava na posao; pravilima intervjua za posao, podnošenju zahtjeva, žalbi, molbi kao i drugim administrativnim procedurama; adresiranju pisama i koverti; bazičnim pravima i obavezama po osnovu rada.
Projekat se izvodi u JU Centru Ljubović” koji se zajednički realizuje sa NVO ,,Savez za djecu i mlade Kuća”.

SAVJETOVALIŠTE ZA RODITELJE

Resized 20170825 103635Sa zadovoljstvom obavještavamo građanstvo da je Savjetovalište za roditelje JU Centra „Ljubović“ otpočelo sa radom. Cilj rada savjetovališta je pružanje stručne podrške roditeljima djece i mladih u prevazilaženju razvojnih problema. U savjetovalištu rade stručni radnici Centra – psiholog, specijalni pedagog, i psihijatar – spoljni saradnik ustanove. Za zakazivanje nije potreban nikakav uput. Za sve detaljnije informacije i/ili za zakazivanje dovoljno je pozvati broj 020 663 105 koji je aktivan od 7 do 15 h. svakog radnog dana.

Radionica umjetničkih zanata i vještina

Nakon uspješne realizacije prvog programa projekta, odnosno ,,Informatičkog opismenjavanja”, nastavljeno je sa ,,Radionicom umjetničkih zanata i vještina”, koja za cilj ima da animira umjetnički duh korisnika naše ustanove kroz izražavanje na drvenim proizvodima, kao i sticanje umjetničkih tehnika i vještina.
Umjetničke zanate i tehnike korisnici su stekli kod oslikavanja drveta, redizajnu kućnih predmeta i djelova namještaja, kao i dekupažnim tehnikama rada sa istim predmetima.

Korisnici su iskazali zainteresovanost i posvećenost na programu i uzeli aktivno učešće, što govore proizvodi koji su nastali kao rezultat radionice

Ovaj program drugi je, od četiri predviđena programa u sklopu zajedničkog projekta ,,Unapređivanje znanja i vještina mladih smještenih u JU Centru Ljubović” koji realizuje NVO ,,Savez za djecu i mlade Kuća” u saradnji sa JU Centru ,,Ljubović”.

Jezik

Pretraga

Pratite nas na:

 
Facebook-Button1