EDUKACIJA O INFEKTIVNIM BOLESTIMA

edukacija_151216U skladu sa kontinuiranim radom na unapređenju svijesti o zdravlju i rizicima po zdravlje naše djece, dana 15.12.2016. godine je održana edukacija iz domena infektivnih bolesti (AIDS, Hepatitis C, Hepatitis B), kao i svajetovanje o povjerljivom testiranju i mogućnostima vakcinisanja.

U sklopu edukativne radionice koju su vodili dr Aleksandra Marjanović, Načelnica Odjeljenje za vulnerabilne grupe, Instituta za javno zdravlje, sa saradnicima, naša djeca su upoznata sa načinima na koje virusi infektivnih bolesti napadaju, simptomima, prevalenciji ovih bolesti u našoj zemlji, povjerljivim testiranjima, koje omogućavave Institut, načinima zaštite, kao i o aktivnostima i ponašanjima, koja osobu mogu izložiti većem riziku za dobijanje i prenošenje navedenih bolesti. Djeci je, nakon edukacije, omogućeno i povjerljivo testiranje i savjetovanje, u skladu sa njihovim željama.

U sklopu ove edukacije će posebno biti održano i predavanje za zaposlene, kako bi se poboljšalo znanje radnika u direktnom kontaktu sa rizičnim kategorijama, načinima prenošenja, rizicima povezanim sa određenim procedurama, načinima zaštite od infekcije u radu sa HIV i Hepatit pozitivnim osobama.

REALIZOVAN PROJEKAT ,, UNAPRIJEĐENJE USLUGA SOCIJALNE I DJEČIJE ZAŠTITE U JU CENTAR „LJUBOVIĆ” ”

U periodu od 23.11. do 26.11. je realizovn i drugi dio aktivnosti koji se odnose na projekat ,, Unaprijeđenje usluga socijalne i dječije zaštite u JU Centar „Ljubović" "". Obavljena je studijska posjeta srodnoj ustanovi ,,Dugave'' u Zagrebu, kao i edukacija deset stručnih radnika ustanove za ,,Primjenu skale atribuiranja vlastitog delikventnog ponašanja'', sa ciljem unaprijeđivanja tehnika i vještina rada stručnog osoblja, kako u domenu dijagnostike tako i u samom tretmanu maloljetniika koji borave u JU Centru ,,Ljubović''

Edukacija u organizaciji doc. dr Nevena Ricijaša iz Centra za Cjeloživotno Obrazovanje Edukacijsko-rehabilitacijskog Fakulteta u Zagrebu, je obuhvatala sedmočasovnu obuku za primjenu navedene skale i na taj način je završena obuka, u okviru ove tehnike, cjelokupnog vaspitnog osoblja ustanove. Ova nova metoda uz obuke dobijene tokom edukacije „Komunikacijske strategije u radu sa maloljetnim počiniteljima krivičnih djela",, koja je prethodno obavljena u Podgorici, čine okosnicu uvođenja modernijeg proaktivnog pristupa djeci i mladima u dijagnostičkom i tretmanskom radu sa njima u ustanovi.

Pored edukacije ostvarena je i posjeta Ustanovi za odgoj maloljetnih počinitelja kaznenih djela ,,Dugava'', gdje su naši stručni radnici bili u mogućnosti da razmjene iskustva u radu sa kolegama iz Zagreba, saznaju više o njihovim metodama, kapacitetima i uslovima rada, te usvoje neke dobre primjere iz prakse od kolega iz Hrvatske.

Novostečene metode i tehnike rada biće evidentirane u knjigama evidencija koje se vode u ustanovi, ali i kroz sistem SWIS-a tj. ,,Socijalnog kartona", koji je od nedavno u primjeni kod nas. Na ovaj način realizovana je planirana obuka svih zaposlenih u vaspitnom radu u ,,Ljuboviću", koja je od velikog značaja za jačanje stručnih kapaciteta zaposlenih, a na taj način povećava se i kvalitet usluga koje pružamo.

Pušenje-bolest zavisnosti

U sklopu dalje saradnje sa Domom zdravlja Podgorica, dana 11.11.2016 god. održana je još jedna radionica o zdravim stilovima života, sa akcentom na konzumiranju cigareta, kao nezdravoj navici i posljedicama koje ima po zdravlje. Pored negativnih efekata pušenja, voditelji radionice dr. Edita Bašović i viša medicinska sestra Kristina Rakočević, su korisnike upoznali sa procesima apstinencije i odvikavanja.

Realizovan projekat od sredstava Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Projekat ,,Unapređenje rada sa zavisnicima na institucionalnom smještaju u JU Centru „Ljubović", koji nam je odobren ova godine na Konkursu za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, u oblasti ,,Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti" je uspješno realizovan.

Osnovni problem opisan u projektu odnosio se na unapređenje tehnika i vještina stručnog osoblja Centra za rad sa kategorijom zavisnika među maloljetnicima u sukobu sa zakonom, koji su većinski korisnici ustanove. U svrhu prevazilaženja datog problema, u skladu sa planiranim aktivnostima, dana 11.11.2016. godine, uspješno je bila sprovedena edukacija koja se odnosi na institucionalni rad sa zavisnicima od psihoaktivnih supstanci, u okviru čega je naglasak bio na „Primjeni skale atribuiranja vlastitog delikventnog ponašanja", u Zagrebu u organizaciji profesora Centra za Cjeloživotno Obrazovanje Edukacijsko-rehabilitacijskog Fakulteta u Zagrebu. Polaznici su bili stručni radnici ustanove (ukupno 10 službenika), kao što je i bilo predviđeno i za što postoje potvrde u vidu diploma o uspješnom pohađanju edukacije. Pored edukacije u okviru posjete Zagrebu, 10.11. 2016.godine je organizovana studijska posjeta srodnoj ustanovi „Dugave" u Zagrebu, gdje su se zaposleni upoznali sa metodama rada kolega iz Hrvatske, kao i servisima i uslugama, koje oni pružaju ovoj kategoriji djece, sve u cilju dugoročne strategije jačanja stručnih kapaciteta ustanove.

UČEŠĆE NA PODGORIČKOM MARATONU

U skladu sa njegovanjem sprotskog duha, a u okviru vaninstitucionalnih akivnosti, naša djeca su, u pratnji našeg saradnika za sport i fizičko obrazovanje, učestvovala na 23. Podgoričkom maratonu, kao volonteri i podrška maratoncima, bodreći ih ali i okrepljujući sportiste vodom i voćem. Nakon učešća su, inspiriasni predanošću i sportskim dostignućima, iskazali želju da sledeće godine i učestvuju i kao takmičari.

EDUKACIJA STRUČNIH RADNIKA USTANOVE

U okviru programa unaprijeđenja usluga socijalne i dječije zaštite JU Centra Ljubović, a u saradnji sa Centrom za cjeloživotno obrazovanje edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu, održana je edukacija pod nazivom ,,Komunikacijske strategije u radu sa mladim počiniteljima kaznenih djela'', koja je obuhvatala brojne teme kao što su; ponašanje i problemi u ponašanju djece i mladih, principi uspješnih intervencija u maloljetničkoj delikvenciji, komunikacijske strategije uspostavljanja odnosa sa mladima u otporu, razumijevanje njihovih motivacija, kao i brojne tehnike kontrole i preusmjeravanja ljutnje.

Edukaciju u trajanju od 21 sat, sprovedenu kroz 3 dana, organizovali su i vodili doc. dr. sc. Neven Ricijaš i dr.sc. Dora Dodig Hundrić sa Odsijeka za poremećaje u ponašanju pri Sveučilištu u Zagrebu.

Tokom ove intezivne obuke naši stručni radnici su, kroz predavanje i mnogo interakcije, obučavani za rad u raznim oblastima koje prate problematiku korisnika naših usluga, sa akcentom na metode komunikacija, posebno u slučajevim otpora i ljutnje.

Ova i slične edukacije, ali i saradnje za institucijama, kako edukacijskim, tako i srodnim po organizaciji i tretmanu, su od velikog značaja za našu ustanovu i što kvalitetniji vaspitni tretman, jer omogućavaju usvajanje novih znanja i samim tim obogaćivanje metoda i tehnika rada.

Ovim putem se zahvaljujemo voditeljima edukacije doc. dr. sc. Nevenu Ricijašu i dr.sc. Dori Dodig Hundrić na izuzetno važnoj i kvalitetnoj obuci. Nnastojati ćemo da saradnju produžimo i u buduće, prevashodno planiranom posjetom Odsjeku za poremećaje u ponašanju u Zagrebu u mjesecu novembru, ali i mogućim budućim edukacijama na razne druge teme korisne za naš rad.

Jezik

Pretraga

Pratite nas na:

 
Facebook-Button1