REALIZOVAN PROJEKAT ,, UNAPRIJEĐENJE USLUGA SOCIJALNE I DJEČIJE ZAŠTITE U JU CENTAR „LJUBOVIĆ” ”

U periodu od 23.11. do 26.11. je realizovn i drugi dio aktivnosti koji se odnose na projekat ,, Unaprijeđenje usluga socijalne i dječije zaštite u JU Centar „Ljubović" "". Obavljena je studijska posjeta srodnoj ustanovi ,,Dugave'' u Zagrebu, kao i edukacija deset stručnih radnika ustanove za ,,Primjenu skale atribuiranja vlastitog delikventnog ponašanja'', sa ciljem unaprijeđivanja tehnika i vještina rada stručnog osoblja, kako u domenu dijagnostike tako i u samom tretmanu maloljetniika koji borave u JU Centru ,,Ljubović''

Edukacija u organizaciji doc. dr Nevena Ricijaša iz Centra za Cjeloživotno Obrazovanje Edukacijsko-rehabilitacijskog Fakulteta u Zagrebu, je obuhvatala sedmočasovnu obuku za primjenu navedene skale i na taj način je završena obuka, u okviru ove tehnike, cjelokupnog vaspitnog osoblja ustanove. Ova nova metoda uz obuke dobijene tokom edukacije „Komunikacijske strategije u radu sa maloljetnim počiniteljima krivičnih djela",, koja je prethodno obavljena u Podgorici, čine okosnicu uvođenja modernijeg proaktivnog pristupa djeci i mladima u dijagnostičkom i tretmanskom radu sa njima u ustanovi.

Pored edukacije ostvarena je i posjeta Ustanovi za odgoj maloljetnih počinitelja kaznenih djela ,,Dugava'', gdje su naši stručni radnici bili u mogućnosti da razmjene iskustva u radu sa kolegama iz Zagreba, saznaju više o njihovim metodama, kapacitetima i uslovima rada, te usvoje neke dobre primjere iz prakse od kolega iz Hrvatske.

Novostečene metode i tehnike rada biće evidentirane u knjigama evidencija koje se vode u ustanovi, ali i kroz sistem SWIS-a tj. ,,Socijalnog kartona", koji je od nedavno u primjeni kod nas. Na ovaj način realizovana je planirana obuka svih zaposlenih u vaspitnom radu u ,,Ljuboviću", koja je od velikog značaja za jačanje stručnih kapaciteta zaposlenih, a na taj način povećava se i kvalitet usluga koje pružamo.

Pušenje-bolest zavisnosti

U sklopu dalje saradnje sa Domom zdravlja Podgorica, dana 11.11.2016 god. održana je još jedna radionica o zdravim stilovima života, sa akcentom na konzumiranju cigareta, kao nezdravoj navici i posljedicama koje ima po zdravlje. Pored negativnih efekata pušenja, voditelji radionice dr. Edita Bašović i viša medicinska sestra Kristina Rakočević, su korisnike upoznali sa procesima apstinencije i odvikavanja.

Realizovan projekat od sredstava Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Projekat ,,Unapređenje rada sa zavisnicima na institucionalnom smještaju u JU Centru „Ljubović", koji nam je odobren ova godine na Konkursu za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, u oblasti ,,Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti" je uspješno realizovan.

Osnovni problem opisan u projektu odnosio se na unapređenje tehnika i vještina stručnog osoblja Centra za rad sa kategorijom zavisnika među maloljetnicima u sukobu sa zakonom, koji su većinski korisnici ustanove. U svrhu prevazilaženja datog problema, u skladu sa planiranim aktivnostima, dana 11.11.2016. godine, uspješno je bila sprovedena edukacija koja se odnosi na institucionalni rad sa zavisnicima od psihoaktivnih supstanci, u okviru čega je naglasak bio na „Primjeni skale atribuiranja vlastitog delikventnog ponašanja", u Zagrebu u organizaciji profesora Centra za Cjeloživotno Obrazovanje Edukacijsko-rehabilitacijskog Fakulteta u Zagrebu. Polaznici su bili stručni radnici ustanove (ukupno 10 službenika), kao što je i bilo predviđeno i za što postoje potvrde u vidu diploma o uspješnom pohađanju edukacije. Pored edukacije u okviru posjete Zagrebu, 10.11. 2016.godine je organizovana studijska posjeta srodnoj ustanovi „Dugave" u Zagrebu, gdje su se zaposleni upoznali sa metodama rada kolega iz Hrvatske, kao i servisima i uslugama, koje oni pružaju ovoj kategoriji djece, sve u cilju dugoročne strategije jačanja stručnih kapaciteta ustanove.

UČEŠĆE NA PODGORIČKOM MARATONU

U skladu sa njegovanjem sprotskog duha, a u okviru vaninstitucionalnih akivnosti, naša djeca su, u pratnji našeg saradnika za sport i fizičko obrazovanje, učestvovala na 23. Podgoričkom maratonu, kao volonteri i podrška maratoncima, bodreći ih ali i okrepljujući sportiste vodom i voćem. Nakon učešća su, inspiriasni predanošću i sportskim dostignućima, iskazali želju da sledeće godine i učestvuju i kao takmičari.

EDUKACIJA STRUČNIH RADNIKA USTANOVE

U okviru programa unaprijeđenja usluga socijalne i dječije zaštite JU Centra Ljubović, a u saradnji sa Centrom za cjeloživotno obrazovanje edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu, održana je edukacija pod nazivom ,,Komunikacijske strategije u radu sa mladim počiniteljima kaznenih djela'', koja je obuhvatala brojne teme kao što su; ponašanje i problemi u ponašanju djece i mladih, principi uspješnih intervencija u maloljetničkoj delikvenciji, komunikacijske strategije uspostavljanja odnosa sa mladima u otporu, razumijevanje njihovih motivacija, kao i brojne tehnike kontrole i preusmjeravanja ljutnje.

Edukaciju u trajanju od 21 sat, sprovedenu kroz 3 dana, organizovali su i vodili doc. dr. sc. Neven Ricijaš i dr.sc. Dora Dodig Hundrić sa Odsijeka za poremećaje u ponašanju pri Sveučilištu u Zagrebu.

Tokom ove intezivne obuke naši stručni radnici su, kroz predavanje i mnogo interakcije, obučavani za rad u raznim oblastima koje prate problematiku korisnika naših usluga, sa akcentom na metode komunikacija, posebno u slučajevim otpora i ljutnje.

Ova i slične edukacije, ali i saradnje za institucijama, kako edukacijskim, tako i srodnim po organizaciji i tretmanu, su od velikog značaja za našu ustanovu i što kvalitetniji vaspitni tretman, jer omogućavaju usvajanje novih znanja i samim tim obogaćivanje metoda i tehnika rada.

Ovim putem se zahvaljujemo voditeljima edukacije doc. dr. sc. Nevenu Ricijašu i dr.sc. Dori Dodig Hundrić na izuzetno važnoj i kvalitetnoj obuci. Nnastojati ćemo da saradnju produžimo i u buduće, prevashodno planiranom posjetom Odsjeku za poremećaje u ponašanju u Zagrebu u mjesecu novembru, ali i mogućim budućim edukacijama na razne druge teme korisne za naš rad.

EDUKATIVNO – MUZIČKA RADIONICA

U nizu edukativnih i zabavnih radionica, osmišljena je i radionica ,,Tradicionalne muzike'', u okviru koje su djeca, pored auditivnog dijela u kojem su bili u mogućnosti da čuju zvuk tradicionalnih instrumenata kao što su gusle i harmonika, bili u prilici i da se upoznaju sa zanimljivostima i porijeklom ovih tradicionalnih elemenata naše kulture.

Djeca su uživala u sjajnom izvođenju naših gostiju, talentovanih mladih guslara i harmonikaša, Bogdana i Balše Bugarina i Filipa Janketića, učenika Osnovne muzičke škole ,,Vaso Pavić" iz Podgorice, diveći se njihovom umijeću u stvaranju lijepih melodija na jako teškim i komplikovanim instrumentima. U nastupu su se oprobali i naši zaposleni, pokazujući svoja umijeća i talenat na oduševljenje djece.

Ovim putem želimo zahvaliti našim mladim gostima na jako zabavnom i poučnom druženju, nadajući se skorijem ponovnom susretu, na obostrano zadovoljstvo.

Jezik

Pretraga

Pratite nas na:

 
Facebook-Button1