OBUKA KORISNIKA JU CENTRA „ LJUBOVIĆ“

U JU Centru ,,Ljubović” pod pokrovoteljstvom UNICEFA za Crnu Goru  i uz tehničku podršku Digitalizuj.me , u periodu od  09. 09. do 11. 09. 2020. godine održana je obuka sa korisnicima ustanove. Obuka je održana u IT  laboratoriji, a cilj je  da se djeci, koja su korisnici smještaja ustanove, omogući sticanje znanja i onlajn vještina, koje će koristiti u digitalnom okruženju i koje će im olakšati proces učenja u vremenu kada su škole zatvorene.

 Osim što su djeca kroz proces obuke bila upoznata sa osnovnim programima (Word, Power point i dr. )  rada na računaru, korisnici su učili i o bezbjednom korišćenju interneta, posebno društvenih mreža, kako bi koristili sve prednosti koje ovaj način komunikacije i izvor informacija omogućava. Posebno je važno da se djeci ukaže na sve rizike od onlajn nasilja i da se upoznaju sa alatima za zaštitu ličnih podataka.

Zapažanja predavača i vaspitnog osoblja tokom trajanja obuke su da su korisnici cijelo vrijeme obuke bili aktivno uključeni i zainteresovani , te su proširili svoja znanja iz prezentovanih oblasti, što je naročito značajno, ako se uzme u obzir da većina naših korisnika ima problem sa održavanjem pažnje i fokusa i dr. Raduje i činjenica da su pokazali zainteresovanost da steknu i dodatne vještine i znanja, koja su izlazila iz okvira predviđenog.