RADIONICA ,,SAMOPOŠTOVANJE”

Tokom odrastanja samopoštovanje kod djece ima manje uspjehe i padove. Svako dijete ima pravo na pozitivan osjećaj sopstvene vrijednosti, a odrasli su odgovorni da taj razvoj podstiču. U skladu sa tim sa korisnicima je realizovana radionica o samopoštovanju, vjeri u sebe, svoje sposobnosti, načinu rješavanja problema, odnosu prema ljudima. Cilj radionice je bio proširiti doživljaj samopoštovanja, navesti korisnike da prepoznaju u sebi osobu koja može da voli i bude voljena, da razviju vještine potrebne za igrađivanje odnosa sa vršnjacima, razvijanje sposobnosti učenja iz grešaka, pronalaženje rješenja. Takođe, napravljena je paralela i razlika između samopouzdanja i samopoštovanja. Kako se često za nivo samoprocjene samopoštovanja adolescenata koristi metoda R.V. Ovcharova, isti je realizovan sa korisnicima, čije rezultate smo zajedno interpretirali, a zatim na plakatu predstavili osobine mladih sa visokim i niskim nivoom samopoštovanja, kao i načine kako podspješiti samopoštovanje.