Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

KREATIVNE NOVOGODIŠNJE RADIONICE

Kreativne radionice su nezaobilazan segment institucionalnog tretmana, kao vid kreativnog izražavanja i razvoja djece, ali i kao način iskazivanja brojnih emotivnih i psiholoških potreba.

Ovog puta su stručni radnici motivisani predstojećim praznicima, sa korisnicima sproveli kreativne aktivnosti izrade ukrasa i dekoracija od stakla, sa motivacionim porukama i dekoracijama koje su osmislila sama djeca. Stručni radnici su pored potrebnog materijala ozbijedili motivaciju i ideju, dok su djeca uz nadzor bili krajni kreatori i umjetnici u izradi.

Protokol o postupanju prema korisnicima smještenim u JU Centru ,,Ljubović” koji ispoljavaju akutni poremećaj ponašanja

protokol ljubovic 1U dcembru 2019. godine usvojen je Protokol o postupanju prema korisnicima smještenim u JU Centru ,,Ljubović” koji ispoljavaju akutni poremećaj ponašanja, kojeg je sačinila medjuresorna Radna grupa, u skladu sa rješenjem Ministarstva rada i socijalnog staranja br. 56-454/19. od 16.09.2019. godine. Protokol je radjen po preporukama Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nečovečnih ili ponižavajućih kazni ili postupaka (CPT).
Potpisnici Protokola su i izrazili volju za korišćenjem različitih terapeutskih modela prema korisnicima smještaja JU Centar ,,Ljubović”, koji ispoljavaju akutni poremećaj ponašanja, u smislu autoagresivnosti, heteroagresivnosti prema drugim korisnicima, zaposlenima, ili drugim licima i/ili inventaru ustanove, sa ciljem pružanja psiho-socijalnog i zdravstvenog tretmana, onome koji je u akutnom stanju i njegovog praćenja kroz primjenu tretmana.
Protokol je rezultat zajedničkih prijedloga i konkretnih mjera za hitno djelovanje, koji su usaglašeni od strane predstavnika različitih resora, koji su učestvovali u njegovom kreiranju. Saglasnost na Protokol dalo je Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvjete, Uprava policije, Osnovno državno tužilaštvo, Viši sud u Podgorici,kao i Osnovni sud u Podgorici.
Protokol treba da omogući koordiniranu i hitnu intervenciju i/ili izmiještanje korisnika sa psihološkim smetnjama, koja usljed tih smetnji, ili akutnog stanja ugrožavaju sopstveni život, zdravlje ili bezbijednost i/ili život drugih lica.

PREVENTIVNI EDUKATIVNI RAD SA DJECOM I MLADIMA

13121 1U sklopu brojnih aktivnosti stručnih radnika JU Centra ,,Ljubović“, jedna od važnih je i preventivni edukativni rad sa djecom i mladima, kroz dobro osmišljene i pristupačne interaktivne radionice. Ovog puta su stručni radnici ustanove, u saradnji sa OŠ ,,Musa Burzan“, bili u prilici, da u okviru nastavnog plana devetog razreda pomenute škole, dana 04.12.2019. godine, održe poseban čas o maloljetničkoj delinkvenciji,13121 2 problemima u ponašanju i načinima na koje isti mogu prevenirati, kao i na koji način se u našem Centru, djeci i maldima u sukobu sa zakonom, pruža adekvatan i prijeko potreban tretman kroz podršku i timski rad. Ovaj čas, sproveden kroz pružanje informacija, ali i interakciju slušaoca sa predavačima, izazvao je veliku zainteresovanost i uključenost djece, iskazanu kroz brojna pitanja, primjere ali i iskrenu želju da ono što su saznali prokomentarišu i daju svoj sopstveni glas.
Nadamo se da će se ovaj vid saradnje nastaviti, obzirom da je edukativni rad sa djecom i mladima ključan u prevenciji potencijalnih problema u ponašanju omladine.

Promocija Dnevnog boravka

061219 1U skladu sa novom licencom, koju je dobio JU Centar ,,Ljubović”, za rad sa djecom sa problemima u ponašanju u Dnevnom boravku, krenuli smo u promociju ove nove usluge socijalne i dječje zaštite. Namjera nam je da posjetimo i ugostimo, što više škola, NVO i drugih institucija, koje se bave radom sa djecom i roditeljima, kako bi im prezentovali aktivnosti koje se odvijaju u Dnevnom boravku, te benefite koje će imati korisnici ove usluge.
Prvu u nizu posjeta, planiranih na ovu tenu, obavili smo u JU Osnovna škola “Pavle Rovinski” u Podgorici.

JU CENTAR ,,LJUBOVIĆ” DOBIO JOŠ JEDNU LICENCU ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE

licenca 2Ministarstvo rada i socijalnog staranja je na osnovu Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti (,,Sl. List CG”, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17 i 50/17) je 26. novembra 2019. godine, JU Centru ,,Ljubović” izdala LICENCU ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI DJELATNOSTI SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE za uslugu DNEVNI BORAVAK za djecu i mlade sa problemima u ponašanju, broj 56-852/19-5.
Licenca je izdata na period od 6 godina.

3. decembar - Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

031219 1Godišnje obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, 3. decembar, za cilj ima da se promoviše razumijevanje problema invaliditeta i da podrška za dostojanstvo, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom. Cilj radionice, koja je tim povodom organizovana u Centru ,,Ljubović“, je bio da se naši korisnici upoznaju sa osnovim pojmovima, vrstama invalidnosti, položaju osoba sa invaliditetom u društvu. Nakon prezentacije i diskusije, korisnici su radili unaprijed pripremljen test, koji smo zajedno komentarisali i pojašnjavali .