Upravni organi

 

I  Upravni odbor JU Centra " Ljubović "  - Podgorica

 

Predsjednik - Budimka Novaković, predstavnik osnivača

članovi:

Dušan Tomašević, predstavnik osnivača

Suzana Dabetić, predstavnik korisnika

 

 

II   Direktorka JU Centra " Ljubović "  - Podgorica

 

Mirjana Đurić, diplomirana socijalna radnica, specijalista socijalne rehabilitacije i socijalne terapije