OBLASTI TRETMANA

1.Dijagnostičko-opservacioni postupak sa ciljem utvrđivanja etiologije problema u ponašanju i u skladu sa tim planiranje tretmana i davanja preporuka za dalji rad;

2.Sačinjavanje individualnog plana rada sa korisnikom i njegovim starateljem, kao i stručnim radnicima nadležnog Centra za socijalni rad, te drugim zainteresovanim i relevantnim osobama iz njegove zajednice, kojim su jasno definisane sve aktivnosti i obaveze koje ima svaki potpisnik plana;

3.Psiho-socijalna i vaspitna pomoć i podrška;

4.Individualni savjetodavni  i radioničarski rad;

5.Grupni socioterapijski i edukativni rad;

6. Rad na obrazovanju i profesionalnom osposobljavanju korisnika;

7. Rad na zaštiti i unapredjenju zdravlja korisnika;

8.Strukturisanje slobodnog vremena (sportske aktivnosti, kreativne radionice, učešće na sportskim turnirima u lokalnoj zajednici, izleti, posjete bioskopu i drugim sportskim i kulturnim događajima u zajednici).

9.Obezbjeđivanje pravilne ishrane,smještaja, odjeće i obuće;

10.Saradnja i rad sa porodicom korisnika i lokalnom zajednicom;

11.Saradnja sa matičnim centrima za socijalni rad, tužilaštvom, sudom i policijom, kao i drugim institucijama od značaja za korisnika.