ORGANIZACIONE JEDINICE CENTRA

IMG_0003 

Dnevni Centar- upućuju se maloljetnici sa izrečenom mjerom ,,Pojačanog nadzor uz dnevni boravak u vaspitnoj ustanovi”, ili rješenjem nadležnog Centra za socijalni rad za korišćenje ove usluge, namijenjene djeci sa problemima u ponašanju.

Prijemno odjeljenje sa dijagnostikom - utvrđuje se etiologija i fenomenologija ponašanja djece u koja se smještajku u ustanovu, vaspitni i obrazovni profil, porodične prilike, razvojne karakteristike,predlaže se oblik zaštite i dalji tretman.

Institucionalni tretman - je osnovna funkcija Centra. Uputni organ je sud ,odnosno centar za socijalni rad, ova mjera u Centru sprovodi se za oba pola u trajanju od 6 mjeseci do 2 godine. Mjera podrazumjeva organizovani i što povoljniji ambijent djece i mladih sa problemima u ponašanju, uz obezbjeđenje maksimalne brige, zaštite i pružanje neophodne pomoći: socijalne, obrazovne, medicinske, psihološke, radne i fizičke u skladu sa njihovim uzrastom, polom i ličnim karakteristikama, a u interesu njihovog sveobuhvatnog razvoja.